Autobedrijf Peter Janssen

Privacyverklaring

Autobedrijf Peter Janssen, gevestigd op Kelvinstraat 2 te Weert, bij Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 13020900, verzamelt in enkele specifieke situaties bepaalde gegevens om overeenkomsten met u uit te voeren, om (garantie-)verplichtingen aan u na te komen, om marktonderzoek te doen en – voor zover dat noodzakelijk is – voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen. Indien u uw gegevens niet aan ons verstrekt kan de consequentie daarvan zijn dat wij onze verplichtingen onder bepaalde overeenkomsten met u niet kunnen nakomen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Welke gegevens worden verzameld?

Afhankelijk van de situatie, worden de volgende gegevens verzameld:

Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking. Wij zullen uw gegevens in elk geval verwijderen binnen 2 jaar nadat wij diensten aan u hebben verleend, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wij zullen uw gegevens zorgvuldig verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens. U mag ons altijd benaderen indien u (i) inzage wilt in uw persoonsgegevens; (ii) bezwaar wilt maken tegen de verwerking; (iii) uw persoonsgegevens wilt corrigeren of verwijderen; (iv) de verwerking wilt beperken; (v) wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie; en/of (vi) uw toestemming wilt intrekken.

U heeft voorts het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstekken uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden aan de navolgende derden: